Our Team

The woke team of TEDxBITSathy!

Nikhiil
Rajesh
Dr Pachamuthu
P
Dr Balakrishna
Raja
Arvindh
Jothikumar
Poojaa
Ravi
Dhanush
Baktha
Praghatish
M
Senthil
Kumar
Suma
Sathyamoorthy
Nivethetha
Nivi!
Saduriya
J
Ambarish
Kumar
Niha
Khalif
Gokul
Easwaran
Niveditha
V G
Prahlad
J
Dhanush
Priyan